1CPro s.r.o. - NCG CAM, Fusion 360, Inventor HSM / HSMWorks, SolidWorks, ZW3D, Cimco
EN EN

Popis Přehled operací Adaptivní obrábění Technické rady Vyzkoušet
Autodesk HSM - Přehled operací - 3D Frézování

Adaptivní obrábění

Tato hrubovací strategie je zaměřena na efektivní odebrání velkého množství materiálu. Je jedinečná v tom, že zaručuje maximální záběr nástroje v každé fázi obráběcího cyklu a umožňuje hlubší řezy břitem nástroje bez nebezpečí jeho zničení. Strategie nejdříve vytvoří několik konstantních vrstev v ose Z skrze součást a poté je v několika fázích obrobí ve směru zdola nahoru. Protože může řezat tak hluboko, měl by první krok v každé fázi odpovídat efektivní řezné délce nástroje. Následně obrábění těchto mezivrstev postupuje do mělčích vrstev, aby se maximalizovalo efektivní využití nástroje. Tato strategie je velmi účinná při obrábění tvárníků, protože využívá tvar původního materiálu k maximalizaci efektu při obrábění zvenku dovnitř směrem k dokončenému tvaru součásti. Lze použít i pro zbytkové obrábění.

2D

Kapsovací obrábění

Kapsovací obrábění je jednou ze dvou hrubovacích strategií, které jsou k dispozici, když je zapotřebí efektivně obrobit velké množství materiálu. Strategie v součásti nejdříve vytvoří řadu neměnných vrstev ve směru osy Z a poté fázově každou z nich obrobí – od středu směrem k hraně vodorovné oblasti podél průchodů odsazení. Řezání podél plné šířky nástroje je stejně jako u jakékoli implementace této strategie možné v závislosti na tvaru součásti.

2D

Vodorovné

Strategie vodorovného obrábění je vhodná pro hrubovací a dokončovací operace. Automaticky detekuje všechny ploché oblasti součásti a obrobí je s odsazenou trajektorií ve stejném směru jako strategie kapsovacího obrábění.

2D

Konturové

Strategie Konturové dokončování vytvoří trajektorie nástrojů s konstantní výškou ve směru osy Z podél kontur součásti. Kroky na ose Z jsou od sebe na ose Z odděleny o parametr snížení. Konturové dokončování je nejúčinnější při obrábění strmých oblastí součásti. Tak jako u všech strategií dokončování může být obrábění omezeno kontaktním úhlem nástroje. Tuto metodu lze použít k omezení průchodů konturového dokončování u strmé oblasti.

2D

Rovnoběžné

Rovnoběžné dokončení je jednou z nejrozšířenějších dokončovacích strategií. Průchody jsou rovnoběžné v rovině XY a sledují povrch ve směru osy Z. Můžete zvolit úhel i stranový krok ve vodorovném směru. Průchody mohou být napojeny ve střídavém (cikcak) poli, jednosměrně, nebo rozděleny na oblasti frézování směrem nahoru a dolů. Rovnoběžné dokončovací průchody se nejlépe hodí pro mělké oblasti a lze je omezit, aby obráběly pouze do daného kontaktního úhlu. Kromě toho může být možnost rozdělení průchodů na oblasti obrábění směrem dolů výhodná při použití nástrojů s vložkou, protože vyžadují tlak na vložku, aby dosáhly nejlepšího výkonu. Výběrem možnosti frézování směrem dolů lze minimalizovat vychýlení nástroje při obrábění složitých povrchů.

2D

Rampové dokončování

Rampa je dokončovací strategie určená pro strmé oblasti, podobně jako strategie Konturové. Strategie Rampa, jak naznačuje název, obrábí stěny postupně po rampě od shora dolů místo konstantních kroků Z, jako je tomu v případě Kontury. Toto zajistí, že nástroj je neustále v záběru, což může být důležité při obrábění takových materiálů jako je keramika.

2D

Rovnoměrné

Strategie rovnoměrného dokončení, někdy také nazývaná dokončení s konstantním stranovým krokem, vytváří průchody ve vzájemné konstantní vzdálenosti jejich odsazováním směrem doprostřed povrchu. Průchody sledují sklony a svislé stěny, aby udržely stranový krok. Ačkoliv lze strategii rovnoměrného dokončení použít k dokončení celé součásti, používá se většinou ke zbytkovému obrábění, které následuje po kombinaci konturových a rovnoběžných průchodů. Stejně jako u všech ostatních dokončovacích strategií lze obrábění omezit na rozsah úhlu kontaktu.

2D

Tužkové

Tužkové je strategie, která vytváří trajektorie nástroje podél vnitřních rohů a zaoblení s poloměrem menším nebo rovným poloměru rohu nástroje. Pokud se použije nadbytečná tloušťka, lze také vypočítat trajektorie tužky podél zaoblení, jejichž poloměr je větší než poloměr rohu nástroje.

2D

Paprskové

Paprskové je dokončovací strategie, která vytváří průchody podél poloměrů oblouku, které se podobají paprskům kola a jsou posléze promítnuty dolů na povrchy. Průchody jsou omezeny vnitřním a vnějším poloměrem (vnitřní poloměr může být nulový), případně také počátečním a koncovým úhlem.

2D

Spirálové

Spirálové dokončení je strategie, u které se vytvoří spirálová trajektorie, která se promítne dolů na povrch. Nejužitečnější je u zaoblených, relativně plochých oblastí.

2D

Promítané

Promítání je dokončovací strategie umožňující obrábět středem nástrojem podél kontur. Vybrané kontury jsou vždy promítnuty na plochy a nemusí být součástí plochy. Promítání je obvykle používáno pro gravírování textu nebo symbolů na plochy. Ve výchozím nastavení bude nástroj v doteku plochou. Nástroj je zanořen do materiálu buďto zadání axiálního odsazení, nebo zadání záporného přídavku materiálu.

2D

1CPro s.r.o. - NCG CAM, Fusion 360, Inventor HSM / HSMWorks, SolidWorks, ZW3D, Cimco